موفقیت شرکت فولاد ماهان در تمدید گواهینامه ها و استانداردهای بین المللیبه گزارش روابط عمومی شرکت فولاد ماهان سپاهان : ممیزی تمدید گواهینامه های استاندارد ISO 9001:2015  و ISO 14001: 2015  و تمدید گواهینامه های استاندارد ISO /TS29001 : 2010 و OHSAS 18001:2007 شرکت فولاد ماهان سپاهان  در روزهای 11و12 تیر ماه توسط تیم ممیزی متشکل از دکتر جهانبین ، دکتر قیصر ، مهندس ثاقب فر و مهندس ابراهیمی نمایندگان شرکت SGS سوئیس برگزار گردید .

دراین ممیزی گواهینامه های استانداردهای سیستم کیفیت در دامنه ممیزی قرار گرفته و ارزیابی جهت حصول اطمینان از اثربخشی استانداردها انجام گرفت که دراجرای این فرآیند تیم ممیزی اقدام به بررسی و ارزیابی تطابق فعالیتهای واحدهای مهندسی محصول ، تحقیق و توسعه،  طرح و برنامه ، برنامه ریزی و انبارها ، آزمایشگاه های کیفیت و مهندسی ، واحدهای کنترل کیفیت و تضمین کیفیت ، اداری و HSE ، خطوط تولید ، برش ، جوشکاری ، ایمنی و زیست محیطی نموده و در جلسه اختتامیه که با حضور مدیرعامل  ، مدیران و سرپرستان شرکت فولاد ماهان سپاهان برگزار گردید با ارائه گزارش یافته های ممیزی ضمن برشمردن نقاط قوت و توصیه هایی برای بهبود با ابراز رضایت از برآورده شدن الزامات و حفظ و بهبود اثربخشی اجرای سیستمهای مذکور ، صحه گذاری و تمدید اعتبار گواهینامه  ها را اعلام داشت .

یکی از محورهای استراتژی فولاد ماهان پاسخ به نیازها و انتظارات مشتریان و ارتقا سطح رضایت مشتری و سایر ذینفعان از طریق بهبود کیفیت محصولات میباشد که بدست مشتری وحتی مصرف کننده نهایی می رسد و این مهم با بکارگیری ابزارهاو استانداردهایی  که رویکرد مشتری مداری و توجه به ذینفعان دارند ، میسر می گردد. پیچیدگی فرآیند ها و محصولات فولاد ماهان درکنار تولید با تیراژ بالا براساس نیاز مشتری و در پاسخ به برنامه تولید وجود سیستمهای ساختاریافته ، منسجم و چابک را با تمرکز بر رویکرد کیفیت و توجه به فاکتورهای ایمنی و زیست محیطی بیش از پیش ضروری و الزامی مینماید.
حفظ منابع انرژی و محیط زیست از مهمترین مسئولیت های اجتماعی شرکت فولاد ماهان محسوب میشود و این شرکت تلاش می نماید همواره با سرمایه گذاری های لازم و مقتضی ضمن برنامه ریزی در چارچوب های قوانین و مقررات زیست محیطی، اقدامات اساسی و بنیادین را مد نظر قرار داده و پیاده سازی نماید.
همچنین در راستای مسئولیت شناسایی و کنترل ریسک های ایمنی با توجه به  نوع محصولات و فرایندهای ساخت و تولید و لزوم رعایت قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت شغلی اقدام به طرح ریزی و استقرار یک سیستم اثربخش و با اطمینان خاطر بالا برای تحت کنترل درآوردن این ریسک ها به منظور حذف و یا به حداقل رساندن آنها در حوزه منابع انسانی و در ابعاد تولیدی و محصولات اقدام نموده است.  فولاد ماهان همواره تلاش نموده است که نسبت به ترویج و گسترش فرهنگ ایمنی و بهداشت شغلی در سازمان خود هدفگذاری و برنامه ریزی نماید

.